Menu

Strategie online marketingu

Co je strategie online marketingu?

Strategie online marketingu je formálně zdokumentovaný plán nejefektivnějšího využití finančních prostředků konkrétního subjektu a dosažení podnikatelských cílů (zvýšení prodeje, zvýšení tržního podílu, zvýšení znalosti značky, udržení si konkurenční výhody apod) v prostředí internetu a z internetových zdrojů.

Strategie online marketingu by měla vycházet z celkové marketingová strategie podniku a měla by být nezbytnou součástí celopodnikové strategie.

Jak proces přípravy strategie online marketingu probíhá?

Proces tvorby marketingové strategie se skládá ze dvou částí – analytické a plánovací.

V první (analytické) fázi získáváme potřebné informace o Vaší společnosti, produktech, službách, Vašich zákaznících, trhu, konkurentech, off-line marketingových aktivitách apod. Výstupem analytické části jsou detailní analýzy Vaší současné pozice na trhu, stavu konkurence a příležitostí, na které je možné se zaměřit.

Ve druhé (plánovací) fázi pak stanovujeme celkové a dílčí cíle a definujeme metody, způsoby a marketingové kanály, kterými budou dosaženy.

V čem Vám strategie online marketingu pomůže?

Strategie online marketingu slouží primárně k následujícím cílům:

 • Detailní identifikace všech důležitých aspektů Vaší firmy, produktů a služeb
 • Analýza současných marketingových činností (online, offline)
 • Nalezení Vašich silných a slabých stránek, Vašich procesů i marketingové komunikace
 • Identifikace a segmentace Vašich zákazníků
 • Analýza trhu a konkurence
 • Identifikace obchodních příležitostí
 • Definice měřitelných cílů
 • Výběr vhodných marketingových kanálů
 • Nastavení mediálních rozpočtů
 • Určení priorit
 • Nastavení komunikační strategie
 • Metody oslovování a získávání nových zákazníků
 • Způsoby vytváření vztahů se stávajícími klienty
 • Příprava akčního marketingového plánu

Co strategie online marketingu obsahuje?

Strategie online marketingu se obvykle skládá z následujících částí:

 • Analýza trhu – Velikost trhu, Současné povědomí trhu o službách z daného segmentu, aktivity a příležitosti na trhu
 • Analýza konkurence – Definice konkurence, konkurenční faktory, analýza aktivit v oblasti online marketingu konkurečních subjektů (firem)
 • Situační analýza vaší firmy – komplexní analýza zachycující všechny podstatné informace a faktory (vnitřní i vnější), které ovlivňují současnou i budoucí situaci organizace. Pomocí situační analýzy sbírá organizace informace o svých silných a slabých stránkách, příležitostech a hrozbách.
 • Definování unique selling proposition (USP)
 • Analýza efektivity dosavadních marketingových činností
 • SWOT analýza vaší firmy
 • Výzkum zákazníků a segmentace zákazníků / segmentace cílové skupiny
 • Výběr cílových segmentů
 • Positioning značky/společnosti
 • Definice cílů (KPI)
 • Kvalitativní cíle
 • Kvantitativní cíle
 • Identifikace obchodních příležitostí
 • Návrh marketingového mixu
 • Komunikační strategie – definování stylu komunikace podle marketingových kanálů – Storytelling produktů a služeb
 • Nastavení metrik, způsobů měření a vyhodnocování
 • Výběr nejvhodnějších marketingových kanálů pro stávající zákazníky
 • Výběr nejvhodnějších marketingových kanálů pro získávání nových zákazníků
 • Rozplánování činností pro fáze See-Think-Do-Care
 • Návrh strategie rozdělení priorit a rozpočtů
 • Nastavení zodpovědností
 • Akční plán činností

Co je výstupem strategie online marketingu?

Výstupem strategie online marketingu je formální dokument v PDF detailně popisující, jak efektivně dosáhnout stanovené obchodní cíle v co nejkratším možném čase a s optimálním poměrem nákladů. Obvyklý rozsah dokumentu je cca 30 – 60 stran.

Jak dlouho tvorba strategie online marketingu trvá?

Obvyklá doba zpracování a dodání strategie online marketingu je cca 5 -7 týdnů. Ve fázi analytické části je nutné počítat s cca 2 – 3 osobními konzultacemi mezi zodpovědnými zástupci klienta  a týmem spol. eVisions Advertising s.r.o. Tyto konzultace jsou součástí finální ceny.

Cena marketingové strategie

Příprava a zpracování marketingové strategie je časově velmi náročná a tomu odpovídá pochopitelně i cena. Ta se obvykle pohybuje v rozmezí 50 – 100 000,- Kč v závislosti na složitosti oboru, trhu a daného produktu či služby.

Pokud potřebujete zpracovat komplexní marketingovou strategii propagace Vaší firmy na internetu, neváhejte nás kontaktovat!“