Menu

Strategie online marketingu

Co je strategie online marketingu?

Strategie online marketingové komunikace je formálně zdokumentovaný plán nejefektivnějšího využití finančních prostředků konkrétního subjektu a dosažení podnikatelských cílů (zvýšení prodeje, zvýšení tržního podílu, zvýšení znalosti značky, udržení si konkurenční výhody apod.) v prostředí internetu a z internetových zdrojů.

Plán marketingové komunikace by měl vycházet z integrované marketingové komunikace podniku a měl by být nezbytnou součástí celopodnikové strategie. Protože neexistuje jednotná teorie marketingové komunikace, která by platila pro každého, strategii online marketingu zpracováváme pro každého klienta individuálně podle jeho potřeb.

Jak proces přípravy strategie online marketingu probíhá?

Proces tvorby marketingové strategie se skládá ze dvou částí – analytické a plánovací.

V první (analytické) fázi získáváme potřebné informace o vaší společnosti, produktech, službách, vašich zákaznících, trhu, konkurentech, off-line marketingových aktivitách apod. Výstupem analytické části jsou detailní analýzy vaší současné pozice na trhu, stavu konkurence a příležitostí, na které je možné se zaměřit.

Ve druhé (plánovací) fázi pak stanovujeme celkové a dílčí cíle a definujeme metody, způsoby a marketingové kanály, kterými budou dosaženy.

V čem vám strategie online marketingu pomůže?

Strategie online marketingu slouží primárně k následujícím cílům:

 • detailní identifikace všech důležitých aspektů vaší firmy, produktů a služeb,
 • analýza současných marketingových činností (online, offline),
 • nalezení vašich silných a slabých stránek, vašich procesů i marketingové komunikace,
 • identifikace a segmentace vašich zákazníků,
 • analýza trhu a konkurence,
 • identifikace obchodních příležitostí,
 • definice měřitelných cílů,
 • výběr vhodných marketingových kanálů,
 • nastavení mediálních rozpočtů,
 • určení priorit,
 • nastavení efektivní marketingové komunikace,
 • metody oslovování a získávání nových zákazníků,
 • způsoby vytváření vztahů se stávajícími klienty
 • a příprava akčního marketingového plánu.

Co strategie online marketingu obsahuje?

Strategie online marketingu se obvykle skládá z následujících částí:

 • Analýza trhu – velikost trhu, současné povědomí trhu o službách z daného segmentu, aktivity a příležitosti na trhu,
 • Analýza konkurence – definice konkurence, konkurenční faktory, analýza aktivit v oblasti online marketingu konkurenčních subjektů (firem),
 • Situační analýza vaší firmy – komplexní analýza zachycující všechny podstatné informace a faktory (vnitřní i vnější), které ovlivňují současnou i budoucí situaci organizace. Pomocí situační analýzy sbírá organizace informace o svých silných a slabých stránkách, příležitostech a hrozbách.
 • Definování unique selling proposition (USP),
 • analýza efektivity dosavadních marketingových činností,
 • SWOT analýza vaší firmy,
 • výzkum zákazníků a segmentace zákazníků / segmentace cílové skupiny,
 • výběr cílových segmentů,
 • positioning značky/společnosti,
 • definice cílů (KPI),
 • kvalitativní a kvantitativní cíle,
 • identifikace obchodních příležitostí,
 • návrh marketingového mixu,
 • komunikační strategie – definování stylu komunikace podle marketingových kanálů – storytelling produktů a služeb,
 • nastavení metrik, způsobů měření a vyhodnocování,
 • výběr nejvhodnějších marketingových kanálů pro stávající zákazníky a pro získávání nových,
 • rozplánování činností pro fáze See-Think-Do-Care,
 • návrh strategie rozdělení priorit a rozpočtů,
 • nastavení zodpovědností
 • a akční plán činností.

Co je výstupem strategie online marketingu?

Výstupem strategie online marketingu je formální dokument v PDF detailně popisující, jak efektivně dosáhnout stanovené obchodní cíle v co nejkratším možném čase a s optimálním poměrem nákladů. Obvyklý rozsah dokumentu je cca 30–60 stran.

Jak dlouho tvorba strategie online marketingu trvá?

Obvyklá doba zpracování a dodání strategie online marketingu je cca 5–7 týdnů. V první analytické části počítejte s cca 2–3 osobními konzultacemi mezi zodpovědnými zástupci klienta a týmem spol. eVisions Advertising s.r.o. Tyto konzultace jsou součástí finální ceny.

Cena marketingové strategie

Příprava a zpracování marketingové strategie je časově velmi náročná a tomu odpovídá pochopitelně i cena. Ta se obvykle pohybuje v rozmezí 50 – 100 000 Kč v závislosti na složitosti oboru, trhu a daného produktu či služby.

Pokud potřebujete zpracovat komplexní marketingovou strategii propagace vaší firmy na internetu, neváhejte nás kontaktovat!