Menu

Analýza odkazového profilu krok za krokem

Autor Tomáš Osinek Tomáš Osinek

Audit odkazového profilu představuje jednu ze základních činností každého SEO specialisty a stavební kámen pro správně postavenou strategii linkbuildingu. Jako každá jiná činnost se dá provést špatně, průměrně, kvalitně a efektivně. Dokážete z analýzy odkazového portfolia vytěžit maximum?

Ať už vám na stole přistála nová zakázka na linkbuilding, nebo vás šéf požádal o přehled silných a slabých stránek vašich online konkurentů, je analýza odkazového profilu jednou z činností, kterou jistojistě budete muset během své kariéry SEO specialisty provádět. Cílem tohoto článku je ukázat vám krok za krokem, jak z analýzy odkazového profilu vytěžit maximum.

Možná nejzákladnější věcí, kterou je třeba si ujasnit hned na začátku, je fakt, že: analýza je důležitá, ale interpretace dat ještě důležitější. Pokud nebudete vědět, proč analýzu děláte, neujasníte si, co by mělo být cílem zjištění, a nedokážete získaná data a informace správně interpretovat, ani nemá cenu se do analýzy pouštět. I z toho důvodu bude v článku interpretaci věnován podstatný prostor.

Poznámka: Vzhledem k tomu, že k tomuto typu analýz v agentuře používáme nejčastěji nástroj Ahrefs, budou jednotlivé dílčí úkony popisovány právě za využití tohoto nástroje. Důvod je prostý, i přes své mouchy je nástroj Ahrefs dle našeho názoru momentálně nejlepším nástrojem pro analýzu odkazového profilu na trhu. Stejné úkony obdobným způsobem však v drtivé většině zvládnete i v ostatních nástrojích k tomu sloužících, jako je Majestic, Semrush a další.

Rychlou analýzu odkazového profilu zvládnete i během 30 minut, ta důkladnější může zabrat i několik hodin. Záleží, jakou časovou dotaci na projekt máte, roli hraje i velikost samotného projektu a to, s jakou nutností je potřeba analyzovat všechny aspekty odkazového profilu. Stejně tak se bude svými činnostmi a jejich důležitostí částečně lišit analýza odkazového profilu konkurence a analýza odkazového profilu vlastního webu. I z toho důvodu je u každé činnosti uvedena její priorita v rámci celého auditu.

Teď už ale konec teorie, vzhůru na analýzu odkazového profilu!

1. Základní metriky odkazového profilu

Základními metrikami odkazového portfolia máme na mysli zejména počet referenčních domén, počet konkrétních odkazů a jejich pomyslnou kvalitu. Zjištěné hodnoty slouží k prvotnímu zhodnocení aktuálního stavu profilu.

Základní metriky vizualizované v nástroji Ahrefs

Od dob, kdy kvantita převyšovala kvalitu, už nějaký ten pátek uběhl. U odkazů z tisíců referenčních domén budete najednou ale jen těžko zkoumat relevantnost každé domény, odkazovou sílu dané domény, počet slov, na která jsou domény vidět. Pro rychlé posouzení kvality referenčních domén nám tak postačí metrika Domain Rating nástroje Ahrefs. Nízká hodnota této metriky spolu s velkým počtem referenčních domén vypovídá o nízké kvalitě těchto odkazů (např. 700 rf. d., 30 DR), naopak vyšší hodnota Domain Ratingu společně s menším počtem referenčních domén naznačuje vyšší kvalitu odkazů (např. 200 rf. d., 60 DR).

Velký nepoměr počtu konkrétních odkazů k počtu referenčních domén nám zase dokáže odhalit například nějaké partnerské prolinkování s ostatními weby či skrytou PBN.

Odhalená PBN v případě portálu s akčními letáky

Interpretace: Těžko budeme posuzovat, zda je počet referenčních domén nebo hodnota Domain Ratingu zkoumaného webu v rámci daného odvětví průměrná, dobrá nebo těžce pod průměrem. Vždy potřebujeme nějaké porovnání. Proto je nezbytně nutné provést analýzu základních metrik i u našich konkurentů a na základě srovnání pak vyvodit závěry o získaných hodnotách.

Jestliže hledáme příčinu vyššího organického trafficu našich konkurentů oproti našemu webu a zjistíme, že počet referenčních domén a výsledný Domain Rating našich konkurentů dvojnásobně převyšuje hodnoty zkoumaného webu, je pravděpodobně odkazová autorita webu něčím, na čem bychom měli zapracovat. Pokud však vidíme, že hodnoty (počet rf. d., DR) v oboru jsou výrazně nižší, ale přesto organická návštěvnost konkurentů tu vaši výrazně převyšuje, možná nebudou odkazy to, co vás primárně pálí.

DŮLEŽITÉ: Nízká hodnota Domain Ratingu může být někdy zavádějící a nemusí hned nutně znamenat špatnou kvalitu domény. Jedná se spíše o vyjádření velikosti domény a hlavně velikosti jejího odkazového portfolia. V praxi často odkaz z menšího, zato relevantního webu s nízkým počtem odchozích odkazů může mít pro vás daleko větší přínos než odkaz z velkého webu s vysokým Domain Ratingem a počtem referenčních domén. Při hlubším posuzování kvality domény pro umístění odkazu tak neberte slepě v potaz pouze metriky třetích stran, ale i ostatní důležitá kritéria. Kromě toho rozhoduje o přínosu odkazu samozřejmě i to, na kterou stránku webu daný odkaz míří.

Priorita: 1

2. Vývoj odkazového profilu v čase

Na základě vývoje počtu referenčních domén v čase a jejich struktury si dokážete udělat jasný obrázek, jak intenzivně se na budování odkazového portfolia pracuje, nebo naopak nepracuje, zda se jedná o přirozený nárůst odkazů v čase vzhledem například k popularitě dané značky nebo nárůst způsobený aktivním budováním nových odkazů na daný web. Nepřirozené nárůsty odkazů vám mohou pomoct také při možné detekci příčiny penalizace vašeho webu ve vyhledávání.

Vývoj odkazového profilu dle nástroje Ahrefs

Při zkoumání vývoje odkazového profilu konkurence se zaměřte na největší peaky. Nespokojte se s pouhým výčtem nově získaných domén, ale snažte se zjistit i příčinu vzniku jednotlivých linků. Možná objevíte odkazové vzory, kterými byste se mohli inspirovat i pro svou strategii budování odkazů.

Odkaz získaný za poskytnutí voucheru na základě partnerské spolupráce mezi obchody

Priorita: 1

3. Struktura odkazového profilu

Strukturou odkazového profilu chápeme skladbu jednotlivých skupin odkazů z hlediska určitých metrik, hodnoticích kritérií a jejich rozložení v rámci webu.

Síla a velikost referenčních domén

V případě analýzy velikosti a síly jednotlivých referenčních domén si opět pomůžeme metrikou Domain Rating. Nebylo by v našich silách ani by nedávalo smysl se v případě analýzy odkazového profilu zabývat každou doménou zvlášť, spíše nás bude zajímat výsledné rozložení celku.

Pro lepší přehlednost si můžeme rozdělit referenční domény dle Domain Ratingu do jednotlivých skupin (rozdělení není závazné, slouží spíše jako názorná ukázka):

Rozdělení webů do skupin na základě Domain Ratingu

Interpretace: Rozdělení jednotlivých domén do skupin dle Domain Ratingu v případě konkurenčních webů nám napoví, jak moc autoritativní weby konkurence do svého odkazového portfolia získává a jak náročné bude se konkurenci z tohoto hlediska vyrovnat.

Poznámka: Pokud si chcete domény rozřadit do jednotlivých kategorií podle jejich typu (blog, e-shop, magazín, fórum, katalog atp.) může vám pomoct funkce Website Categorizationnástroje Marketing Miner. Výstup má určitě stále své mouchy, rozřazení není vždy přesné, ale pro rychlý obecný přehled je využitelný.

Priorita: 2

Poměr dofollow a nofollow referenčních domén/odkazů

Poměr dofollow a nofollow odkazů zjednodušeně řečeno vyjadřuje to:

  • jaká část odkazů přenáší pomyslnou hodnotu (někdy označovanou jako link juice), vyhledávač by tak měl brát tento typ odkazů při hodnocení webu v potaz;
  • jaká část odkazů tuto pomyslnou hodnotu naopak nepřenáší, web se od nich de facto distancuje.
  • Dofollow = přenáší pomyslnou hodnotu
  • Nofollow = nepřenáší pomyslnou hodnotu

Otázkou po jedné z posledních úprav algoritmu vyhledávače Google, ke které došlo v září 2019, zůstává, jak moc můžeme těmto označením věřit, respektive jak moc bude Google tento atribut následovat. Sám Google totiž přiznal, že některé odkazy bere při hodnocení webu a řazení výsledků ve vyhledávání v potaz i přes jejich označení parametrem nofollow. S novou úpravou přišly také dva nové parametry, respektive rozšíření parametru nofollow:

  • rel = „ugc“ (nofollow) – určený pro odkazy z komentářů, fór a podobných typů odkazů, které vznikají zejména při nějaké interakci uživatele s webem;
  • rel = „sponsored“ (nofollow) – určený především pro odlišení reklamních odkazů, affiliate odkazů a jim podobných, vznikajících na základě placené spolupráce.

Označování odkazů tímto typem parametrů je prozatím spíše v plenkách a moc často se s tím ještě nesetkáte. Ukáže až čas, nakolik se tato změna v hodnocení odkazů reálně projeví. Pokud byste v problematice označování odkazů chtěli jít ještě více do hloubky, poslechněte si náš rozhovor s Pavlem Ungrem právě o zmiňované úpravě algoritmu Googlu.

Interpretace: Vzhledem k realitě označování odkazů parametrem nofollow nemůžeme čekat, že nám analýza napoví, kolik odkazů na web vzniká přirozeně a kolik vzniklo vlastním přičiněním. To, co nám může napovědět, je spíše poměr odkazů, které mají potenciál na web přenášet link juice a naopak. Získávání takových odkazů je samozřejmě cennější, to ale neznamená, že by pro nás nofollow odkazy neměly hodnotu. Nofollow odkazy jsou součástí přirozeného odkazového profilu a mohou nám přivádět zajímavou přímou návštěvnost. Pokud na konkurentův web míří spousta přirozeně vzniklých odkazů z komentářů a fór, zkuste analyzovat příčinu jejich vzniku a zkuste se zamyslet a dodat uživatelům podněty, proč by měli takhle diskutovat i o vás. Pozitivní „Word of Mouth“ je v mnoha oborech přece jedním z nejsilnějších prodejních kanálů.

Priorita: 1

Distribuce externích odkazů v rámci webu

Jedním z nejpodstatnějších ukazatelů síly odkazového profilu, který silně reflektuje efektivitu a účinnost využívání získávaných odkazů, je rozložení odkazů na jednotlivé stránky v rámci webu. Je takovým nepsaným pravidlem přirozenosti odkazového profilu, že nejsilnější stránkou, co se odkazů týče, je homepage, a v drtivé většině případů to tak u zkoumaných webů opravdu bude. Co vás ale bude zajímat více, jsou pak v pořadí další stránky, které ve výčtu nejvíce linkovaných stránek webu najdete.

Nejsilnější stránky webu z pohledu počtu referenčních domén webu nabízejícího různé druhy pojištění

Interpretace: Pokud první příčky obsazují byznysově nejdůležitější stránky, jako mohou být například kategorické či podkategorické stránky, lze soudit, že v případě zkoumaného webu dochází k aktivnímu budování odkazů právě na tyto stránky. Kdo se linkbuildingu už nějaký čas věnuje, ví, že získávat odkazy na kategorické stránky přirozeně není úplně lehká disciplína a že 40 odkazů na stránce s ledničkami nebo půjčkou na cokoliv prostě bez vlastního přičinění samovolně nevznikne. Odkazová síla takovýchto stránek vám pak napoví, kolik odkazů bude pravděpodobně potřeba na své obdobné stránky získat, abyste se konkurentům vyrovnali, nebo ještě lépe abyste konkurenty ve výsledcích vyhledávání přeskočili.

Priorita: 1

Struktura anchor textů

Struktura nejčastěji užívaných anchor textů úzce souvisí s rozložením odkazů na jednotlivé stránky webu a jejich vypovídací hodnota je vcelku obdobná. Analýza struktury anchor textů vám však ještě blíže dokáže napovědět, která klíčová slova jsou pro daný web důležitá, která klíčová slova jsou nejčastěji cílem získávaných odkazů a která klíčová slova zajišťují webu největší organickou návštěvnost.

Interpretace: Nejčastěji odkazovanými výrazy v rámci webu by měla být klíčová slova spojená s brandem. Četnost takovýchto výrazů vám může částečně nastínit popularitu daného brandu v rámci internetového prostředí. Pokud se v nejčastěji odkazovaných výrazech objevují výrazy spojené s cizím brandem, s největší pravděpodobností se jedná o přesměrování dané domény na zkoumaný web.

V případě konkurence se zaměřte na klíčová slova, která ovlivňují i váš byznys. Uděláte si tak jednoduše přehled konkurenčnosti takovýchto výrazů, co se počtu odkazů týče.

U vlastního webu si zkontrolujte, zda nemůže dojít k přeoptimalizaci některých stránek a výrazů. Stejně tak si zkontrolujte výrazy, které nemají s vaším podnikáním nic společného, podezřelé zahraniční výrazy, případně výrazy obsahující různé znaky. Pravděpodobně tak narazíte na nějaké spamové odkazy mířící na váš web, od kterých bude vhodné se distancovat.

Priorita: 1

Distribuce dle ccTLD

Distribuce dle ccTLD vám jednoduše napoví, jakou část odkazového portfolia tvoří domény dané země a jakou část tvoří odkazy ze zahraničních domén. K rychlému přehledu skvěle poslouží vizualizace v nástroji Ahrefs.

Rozložení odkazového profilu dle ccTLD jednotlivých domén

Interpretace: Pokud report nevykazuje výrazné anomálie, není třeba se při analýze touto metrikou dlouze zabývat. V případě analýzy vlastního webu se zaměřte na odkazy ze zahraničních webů. Vysoký poměr zahraničních webů, jako například těch ruských (.ru), může odhalit spam či toxické odkazy.

Priorita: 3

Nefunkční zpětné odkazy

Nefunkční zpětné odkazy mají mnoho příčin vzniku. Při zkoumání vlastního odkazového profilu se soustřeďte na to, jak tyto odkazy napravit, a nejlépe se pokuste na základě analýzy jejich dalšímu vzniku předejít. Ztrácet čas zkoumáním rozbitých odkazů u konkurence nemá význam, pokud se tedy zrovna nechystáte na broken linkbuilding. I ten je však sám o sobě minimálně na českém trhu spíše ztrátou času z důvodu jeho nízké efektivity.

Priorita: 2

4. Interní prolinkování webu

Ano, zase to opomíjené interní prolinkování. I když se na první pohled může zdát problematika interního prolinkování a struktury webu jako odlišná disciplína, při hlubším zamyšlení je třeba si uvědomit, že tyto dvě oblasti – externí linkbuilding a interní prolinkování – spolu velice úzce souvisí. Bavíme se zde sice o odlišném zdroji potenciální hodnoty link juice, účel interních odkazů i těch externích je však ve většině případů stejný. Posílit danou stránku ve výsledcích vyhledávání a přinést novou kýženou návštěvnost a konverze.

Předtím než se pustíte do horlivého získávání externích odkazů, se tudíž ujistěte, že máte správně nastavenou strukturu těch interních. Interní odkazy jsou totiž ty nejsnadněji získatelné a ovlivnitelné, proto je škoda jejich potenciálu nevyužít naplno. Sami pak zjistíte, že u méně konkurenčních dotazů někdy ani není třeba získávat odkazy rovnou z externích webů, ale vystačíte si i s odkazy z webu vlastního.

TIP: Nevíte, jak na interní prolinkování? Přečtěte si náš článek Jak na analýzu distribuce interního link juice.

Priorita: 1

Tento článek by měl sloužit jako kompletní návod a přehled toho, čemu byste měli při auditu odkazového profilu věnovat pozornost. Pokud myslíte, že nám z článku něco vypadlo nebo by bylo vhodné článek rozšířit, neváhejte se s námi o váš názor podělit.

P. S.: Pokud máte k ruce šikovného programátora, lze hodně věcí automatizovat, abyste nemuseli všechna data vytahovat a procházet ručně. Ale o tom zase někdy příště.

03.02.2021

Komentáře