Menu

Internetová doména z pohledu práva aneb jak se řeší doménové spory

Autor Andrea Pavelcová Andrea Pavelcová

Problematika doménových jmen je v právním prostředí stále aktuálnější. Spolu se zvyšujícím se počtem subjektů na internetu nabývá jednoduchá a lehce zapamatovatelná doména na ceně. A tak vznikají mezi zájemci o nejatraktivnější domény nejrůznější spory, které se vám v článku pokusíme přiblížit.

Doménové jméno je textová adresa, kterou uživatel zadává do adresního řádku webového prohlížeče s cílem navštívit nějakou webovou prezentaci. Zastupuje tak IP adresu jednoho konkrétního prvku celé sítě tvořící často složitý číselný kód, který by uživatel neměl šanci si zapamatovat nebo odlišit od ostatních.

Zaměřujete-li se především na český trh, logicky zvolíte registraci pod doménou „.cz“. Doménové jméno vašemu zákazníkovi pomáhá k lepší orientaci na trhu. Stejně jako název vaší firmy se může objevovat na billboardech, v časopisech, novinách nebo v rádiu.

A pokud si doménu zvolíte šikovně, může pro vás představovat velice cennou konkurenční výhodu.

Pojďme se nejdříve podívat, kde a za jakých podmínek můžete doménu vytvořit a na co si během registrace určitě musíte dát pozor.

Pravidla pro tvorbu doménových jmen

Národní vrcholnou doménu „.cz“ spravuje CZ.NIC., z. s. p. o. (zájmové sdružení právnických osob), které vytvořilo pravidla pro registraci doménového jména pod doménou „.cz“:

1236

Princip tvorby doménového jména je částečně nedostatečný v tom, že CZ.NIC nebere ohledy na oprávněné zájmy třetích stran a právě zde mohou vznikat kolize doménových jmen s právy těchto osob.

Jak na registraci

Samotnou registraci doménového jména provedete prostřednictvím registrátorů. Registrátoři jsou uvedeni v seznamu přímo na webu CZ.NIC a je jen na vás, kterého z nich si vyberete. Kolik domén má jaký registrátor, najdete v tomto grafu. Cenu si vždy stanovují registrátoři sami.

Registrátor by měl splňovat stejné podmínky jako CZ.NIC. Vždy si hlídejte, s kým na tvorbě a správě své domény spolupracujete. V případě, že byste nebyli spokojeni, můžete registrátora vyměnit.

Co byste měli zvážit dále

Kromě pravidel, která stanovuje CZ.NIC pro vytváření domén, byste měli zamyslet i nad jinými aspekty doprovázející volbu vhodné domény:

1237

Porušování práv třetích osob

Hledisek, z kterých může doménové jméno porušovat zájmy třetích stran, je velmi mnoho. Může se jednat o ochrannou známku, jméno fyzické nebo právnické osoby, obchodní firmu a nezřídka se setkáme se samotným doménovým jménem jako autorským dílem.

Správce domény „.cz“ však nemá povinnost kontrolovat, zda si domény a některá práva neodporují. Nelze to po něm ani spravedlivě požadovat, neboť není v jeho moci například zjišťovat, zda si někdo zaregistruje doménové jméno shodné či zaměnitelné s obchodní firmou nebo ochrannou známkou někoho jiného.

Ačkoliv české právo neobsahuje žádný konkrétní zákon na ochranu domén (na rozdíl třeba od finského Domain Name Act), zahrnujeme ji pod soukromé právo vycházející především z občanského zákoníku, zákona o ochranných známkách a autorského zákona.

Jak si chránit doménové jméno

Ideálním řešením pro ochranu vaší domény bude ochranná známka. Ta odlišuje výrobek nebo službu stejného druhu pocházející od různých výrobců nebo poskytovatelů služeb.

Existuje mnoho druhů ochranných známek – slovní (název, heslo, slogan), grafická (logo), kombinace obou dvou nebo prostorová (např. tvar PET lahve). Ochranná známka nikdy nevystupuje sama o sobě, ale existuje ve spojení s konkrétním výrobkem nebo službou.

Ochranné známky se zapisují do rejstříku vedeného u Úřadu průmyslového vlastnictví na základě přihlášky, a to na dobu 10 let, kterou lze prodlužovat.

Zápisem ochranné známky získáváte výlučné právo užívat ochrannou známku ve spojení s výrobky nebo službami, pro které je známka chráněna. V našem případě to bude užívání ochranné známky jako doménové jméno.

Jak lze principů registrace zneužít

Mezi doménami a ochrannými známkami může nastat mnoho podob zneužívání, při kterých určitá osoba svou registrací úmyslně vyloučí možnost další registrace stejného doménového jména:

1238

Ukázkový případ z Česka

Jeden z nejznámějších doménových sporů u nás je kauza týkající se domény „ceskapojistovna.cz“. Šlo zde o ochranu obchodní firmy a práv z ochranných známek.

Případ je více než ukázkový. Doménový spekulant si registroval zmíněné doménové jméno a v okamžiku, kdy ho Česká pojišťovna, a.s. upozornila na porušování svých práv, začal požadovat 100 000,- Kč za převod dispozičních práv.

Soud se postavil na stranu žalující pojišťovny s tím, že text „Česká pojišťovna“ je mnohaletým kmenem obchodní firmy žalobce, dále vlastní několik ochranných známek obsahující tento text a nadto prohlásil, že je toto jméno běžně a dlouhodobě spojováno právě s žalobcem.

Výsledkem tak bylo, že spekulant byl povinen zdržet se jakékoliv dispozice s doménou druhého stupně „ceskapojistovna“ a sdružení CZ.NIC muselo provést změnu registrace subjektu držitele domény tak, aby byl namísto spekulanta zapsán žalobce.

Případy dobré víry

Složitější bývají však situace, kdy si doménové jméno někdo zaregistruje v dobré víře (tedy z jiného důvodu, než je uvedeno v případech zneužívání) a kdy jsou stránky řádně užívány, ale práva ke shodné nebo i zaměnitelné známce patří jiné osobě.

Problém může nastat i mezi dvěma majiteli ochranných známek, které jsou shodné nebo zaměnitelné, ale přitom jsou registrovány pro úplně odlišné výrobky nebo služby, popřípadě na úplně jiném území.

Taková doménová jména pak porušují práva třetích osob, jsou v rozporu s dobrými mravy soutěže a je potřeba je převést na oprávněného. A to lze hned několika způsoby.

Jak se řeší spory z doménových jmen?

Pokud koliduje vaše zavedená obchodní firma s doménou někoho jiného, zkuste se s držitelem této domény nejdříve domluvit. Je to ta nejméně nákladná varianta.

Napište držiteli domény výzvu, aby ukončil svoji činnost pod touto doménou a ideálně ji rovnou na vás převedl, neboť k ní máte například práva z ochranné známky.

Pokud neuspějete, přijdou na řadu tvrdší metody.

Alternativní řešení sporů

Jedním ze způsobů řešení sporu o doménu je alternativní řešení sporů u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR.

Tento způsob sporu vytvořil Rozhodčí soud společně s CZ.NIC a vytvořili tak nový systém alternativního rozhodování sporů, který je v souladu s českým právním řádem a evropskými standardy.

V tomto řízení můžete nárokovat pouze zrušení registrace doménového jména nebo jeho převod. Nepořídíte tu tedy s dalšími nároky jako třeba s náhradou nákladů řízení nebo náhradou škody.

Řízení probíhá elektronicky, s malými náklady a rychle, neboť o věci rozhoduje nezávislý expert podle Řádu pro řešení sporů o domény „.cz“.

Výsledkem řízení pak je rozhodnutí, které však není exekučním titulem pro výkon rozhodnutí. S nárokem se můžete po ukončení sporu u komory obrátit na obecný soud. Postup je nově závazný pro všechny, kteří si doménové jméno registrovali nebo prodloužili platnost 1. března 2015 a později.

Soudní cesta

Protože výše uvedené řešení sporu ani rozhodnutí experta nepředstavují překážku zahájení soudního řízení, můžete se v jakékoliv fázi řízení obrátit na soud. Případně si tento postup zvolit hned od začátku.

Počítejte ale s tím, že si u soudu na rozhodnutí nějakou chvíli počkáte (i v rámci několika let). Na druhou stranu zde však můžete žádat náhrady nákladů řízení nebo nárok na náhradu škody.

A co případ, kdy bude chtít držitel doménu ještě před rozhodnutím sporu převést na někoho jiného?

Předběžné opatření

Na to zde existuje velice šikovný institut předběžného opatření. Pomocí toho opatření se lze před zahájením soudního sporu domáhat tzv. zdržovacích nároků, tedy aby se protistrana zdržela užívání nebo převádění doménového jména, popřípadě aby neprovozovala po dobu soudního sporu webové stránky pod doménovým jménem.

Dobře si ale rozmyslete, zda máte dobré vyhlídky na úspěch v samotném sporu o doménu. Pokud totiž v soudním řízení neuspějete, budete za návrh předběžného opatření hradit případnou škodu vzniklou protistraně, protože nemohla svou doménu či webovou stránku řádně užívat. A to nemluvě o náhradě nákladů řízení.

Závěrem

Přestože doménových sporů stále přibývá a počet rozhodnutí soudu každým rokem stoupá, není rozhodovací praxe dodnes zcela jednotná. Pokud se do takového sporu dostanete, dbejte především na přesnou konkretizaci svých nároků. Rozlišujte mezi zrušením nároku užívat doménového jména a převodem tohoto jména přímo na sebe.

Chraňte si své doménové jméno ochrannou známkou. Podstatnou roli hraje i prevence. Pro jistotu si můžete registrovat i jiné volné doménové jméno na více vrcholných doménách, a to včetně překlepových a podobných variant. Než to udělá někdo jiný.

Naštěstí již existuje množství soudních rozhodnutí fungujících jako odstrašující případy pro doménové spekulanty a přinášejících naději oprávněným uživatelům. Každý soudní spor přináší krok po kroku stále nové poznatky do celého oboru, který se tak každým rokem stává předvídatelnějším a ustálenějším.

27.09.2016

Komentáře